Program w oparciu o metodę nauczania matematyki opracowaną przez p. prof. E. Gruszczyk-Kolczyńską z wykorzystaniem pomocy, z metody M. Montessori

Celem jest:

Kształtowanie u uczniów odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego.

Uczenie praktycznego stosowania pojęć przestrzennych, ilościowych, jakościowych i czasowych oraz działań matematycznych w każdej przeżywanej przez ucznia sytuacji wyposażenie ucznia w podstawowe umiejętności korzystania z urządzeń technicznych.

Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań ucznia.

Przykładowe treści:

  1. Orientacja przestrzenna.
  2. Pojęcie czasu.
  3. Rozumienie przyczynowo-skutkowe.
  4. Liczenie obiektów.
  5. Porównywanie ilościowe i jakościowe.
  6. Mierzenie i ważenie.
  7. Figury matematyczne.

Zajęcia obejmują część diagnostyczną poziomu funkcjonowania ucznia, a także terapeutyczną przykłady ćwiczeń.

Prowadzący:
Pedagog specjalny, nauczyciel, praktyk, ciągle doskonali swój warsztat pracy, szuka nowości i podejmuje wyzwania edukacyjne tworząc i rozwijając autorskie programy nauczania.