Nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu ®.

CEL SZKOLENIA:
Przedstawienie „The Good Start Method for English” (GSM) – najnowszego programu „Metody Dobrego Startu®” przeznaczonego do nauczania języka angielskiego 5–6-latków, który jednocześnie zapewnia wspomaganie rozwoju psychoruchowego, co podnosi efektywność uczenia się. Uczestnicy zdobędą wiedzę o podstawach teoretycznych GSM, strukturze i organizacji zajęć, a także poznają szerokie możliwości zastosowania metody (między innymi w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Rozbudowana część praktyczna szkolenia pozwoli uczestnikom na samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi po zakończeniu szkolenia.

OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone jest po polsku z elementami zajęć praktycznych w języku angielskim. Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu książek związanych z tą metodą. Czas trwania: 16 godz. dyd.

ADADRESACI SZKOLENIA:
Nauczyciele języka angielskiego uczący dzieci (objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem do szkoły i pierwszoklasistów) oraz starsze dzieci z trudnościami w uczeniu się lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; Nauczyciele innych języków obcych; Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; Studenci i absolwenci wszystkich kierunków filologicznych; Wszyscy inni zainteresowani tym tematem, np. rodzice. Ważna jest znajomość języka angielskiego!

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA:

  1. Charakterystyka rozwoju dzieci 5 i 6-letnich oraz pozadydaktyczne czynniki wpływające na tempo nauki i postępy dzieci.
  2. Metodyka nauczania języków obcych dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz specyfika nauczania czytania i pisania w języku angielskim.
  3. Metoda Dobrego Startu® (MDS) M. Bogdanowicz: geneza; założenia (m.in. czytanie i pisanie a uczenie się polisensoryczne i integracja percepcyjno-motoryczna); zastosowanie (wspomaganie rozwoju psychoruchowego, terapia zaburzeń rozwoju oraz w edukacji i diagnostyka zaburzeń rozwoju psychoruchowego); skuteczność;
  4. The Good Start Method for English (GSM) – nowy program MDS: projekcja i omówienie filmu pt. „The Good Start Method for English. Teaching English to Young Learners and Supporting Development” w języku angielskim (analiza filmu z komentarzem i dyskusją); cele i założenia GSM, zastosowanie programu GSM, materiał graficzny, językowy i muzyczny GSM, uwagi do prowadzenia zajęć GSM, skuteczne metody wspierania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach GSM, organizacja zajęć prowadzonych GSM (zespołowe i indywidualne formy zajęć, dobór i liczebność grupy, czas trwania zajęć, urządzenie sali i pomoce do ćwiczeń, planowanie zajęć).

DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA:

  1. Struktura zajęć GSM (w tym śpiewanie piosenek w języku angielskim).
  2. Sesja GSM (w ramach treningu poprowadzenie jednych zajęć przez prowadzące z uczestnikami odgrywającymi role dzieci).
  3. Ćwiczenia praktyczne – planowanie scenariuszy w grupach i ich prezentacja na forum.
  4. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach GSM – na przykładzie ryzyka dysleksji, SLI, dyspraksji, ADHD i inteligencji poniżej przeciętnej.