Oferujemy zajęcia na zamówienie dla Rad Pedagogicznych:

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

100 rocznica odzyskania niepodległości-wychowywanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

 

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

 

Doradztwo zawodowe

Rola doradztwa zawodowego w procesie dydaktyczno – wychowawczym na różnych etapach kształcenia – zyski dla ucznia i szkoły. Program wychowawczy z uwzględnieniem doradztwa zawodowego w obszarach poznawania siebie, poznawania świata zawodów i podejmowania decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia. Program integruje działania doradcy zawodowego, pedagoga, wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, rodziców i inne instytucje współpracujące ze szkołą.

→ ZAMÓW

 

Matematyka w metodzie projektów

Uczestnik szkolenia nauczy się praktycznych umiejętności z zakresu planowania, pracy i sposobów wspomagania edukacji matematycznej metodą projektów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dowie się również jak przeprowadzać dokumentację z zajęć.

→ ZAMÓW

 

Edukacja matematyczna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

Omawiane będą pojęcia orientacji przestrzennej, czasu, rozumienia przyczynowo- skutkowego, liczenia obiektów, porównywania ilościowego i jakościowego, a także mierzenia i ważenia.

→ ZAMÓW

 

Edukacja ekologiczna/ przyrodnicza

Uczestnicy poznają od strony praktycznej, czym jest – ekologia, edukacja ekologiczna, rozwój zrównoważony. Szkolenie ma na celu zachęcenie uczestników do stosowania w pracy z dziećmi metod empirycznych, poznania świata oraz poznania możliwości aktywnego działania w środowisku przez prezentację różnorodnych form zajęć.

→ ZAMÓW

 

Doświadczenia i eksperymenty w edukacji

Podczas zajęć kształtowane są u uczestników praktyczne umiejętności związane z pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przedstawiane są sposoby rozwijania predyspozycji twórczych z wykorzystaniem nowatorskich metod doświadczeń i eksperymentów.

→ ZAMÓW

 

Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej

Szkolenie dostosowywane jest do różnego poziomu edukacji. Poruszane są kwestie monitoringu ilościowego, jakościowego i organizacyjnego. Uczestnicy pracują na przykładowych narzędziach, dokonują analizy i uczą się wykorzystywania wyników.

→ ZAMÓW

 

Seksualność dzieci i młodzieży

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, czym jest ludzka seksualność. Poznają normy i procesy rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Poruszone zostaną także zagadnienia z zakresu edukacji seksualnej, szans i zagrożeń okresu dorastania psychoseksualnego.

→ ZAMÓW

 

Dopalacze

Szkolenie pozwala poszerzyć wiedzę dotyczącą zjawiska dopalaczy. Jak rozpoznać sygnały wskazujące na spożywanie narkotyków i dopalaczy? Jak przeprowadzić interwencję? Rola rodziców w procesie interwencji.

→ ZAMÓW

 

Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Celem szkolenia jest omówienie procedury postępowania w sytuacjach podejrzenia krzywdzenia dziecka lub w innych trudnych wychowawczo sytuacjach. Omawiane będą przypadki, gdy dziecko/uczeń jest sprawcą.

→ ZAMÓW

 

Prawa człowieka w realizacji zadań placówki oświatowej

Głównym celem szkolenia jest pogłębienie znajomości praw ucznia, praw nauczyciela i rodzica w szkole, a także uświadomienie konieczności podejmowania przez nauczycieli działań na rzecz promowania i ochrony praw człowieka.

→ ZAMÓW

PERSPEKTYWA FORMALNO-PRAWNA

 

Ochrona danych osobowych

Uczestnicy poznają wymogi ustawy o ochronie danych osobowych w placówce oświatowej, wymienią swoje doświadczenia, a także poznają specyfikę przetwarzania danych i ich ochrony w e-dzienniku. Dowiedzą się również o zadaniach i obowiązkach Administratora Danych Osobowych. W części warsztatowej przygotują niezbędną dokumentację według wytycznych GIODO.

→ ZAMÓW

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z rozporządzeniem MEN

Celem szkolenia jest przekazanie doświadczeń dotyczących udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Uczestnicy poszerzą wiedzę dotyczącą diagnozy oraz terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przekazane informacje ułatwią realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki.

→ ZAMÓW

 

Kontrola Zarządcza

Głównym celem szkolenia jest przybliżenie kontroli na etapie wdrożeniowym, przedstawienie rozwiązań optymalnych spełniających jednocześnie wymagania ustawowe. Omówiona zostanie metodyka prowadzenia kontroli zarządczej, jej standardy łącznie z omówieniem projektu oraz wytyczne Ministra Finansów w zakresie samooceny kontroli zarządczej stanowiącej równocześnie metodykę prowadzenia kontroli. Omówiony zostanie na przykładach sposób sporządzania procedur wewnętrznych, jak również zostanie określony katalog procedur niezbędnych do zapewnienia wewnętrznego ładu organizacyjnego i wymogów kontroli RIO i NIK.

→ ZAMÓW

 

Ewaluacja pracy placówki oświatowej – wewnętrzna i zewnętrzna

Wypracowany zostanie przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły ze szczególnym uwzględnieniem wymagań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zostaną przedstawione etapy i znaczenie procesu ewaluacji dla uzyskania rzetelnych informacji o pracy placówki oświatowej. Zostanie przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału oraz opracowanie raportu i różne sposoby prezentowania wyników.

→ ZAMÓW

 

Statut

Celem szkolenia jest wskazanie uczestnikom na znaczenie nowych przepisów prawnych, w tym ich wpływu  na tworzenie, rolę i  znaczenie statutu w działalności szkoły. 

→ ZAMÓW

 

Audyt-RODO

Audyt dla członków Rady Pedagogicznej w zakresie zmian wynikających z RODO oraz stosowania polityki bezpieczeństwa

→ ZAMÓW

ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

 

Budowanie współpracy w zespole

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z efektywnymi metodami planowania pracy zespołowej, wytyczania celów strategicznych i porządkowania ich względem ważności. Dzięki szkoleniu uczestnicy będą w stanie zwiększyć efektywność własnych działań i działań grupy, w której pracują.

→ ZAMÓW 

 

Złość, gniew, bezsilność

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat emocji i ich znaczenia, a także będą skutecznie wypracowywać metody przeciwdziałania niepożądanym emocjom i ich efektom.

→ ZAMÓW

 

Budowanie autorytetu nauczyciela

Głównym celem szkolenia jest kształtowanie u nauczycieli umiejętności umożliwiających budowanie autorytetu w oparciu o własne zasoby osobowościowe i kompetencje interpersonalne. Podczas warsztatów prowadzona jest analiza doświadczeń zawodowych ze wskazaniem na czynniki rozwijające szacunek w relacjach związanych z pracą nauczyciela. Ćwiczenia będą pokazywały jak budować i dbać o wizerunek własny i wizerunek placówki.

→ ZAMÓW

 

Asertywność w zawodzie nauczyciela

Podczas szkolenia omówione zostaną sposoby reagowania wobec zachowań trudnych w sposób, który pozwala wyrazić swoje zdanie nie raniąc innych. Przedstawione zostaną metody obrony przed manipulacją.

→ ZAMÓW

 

Zarządzanie stresem

Zasadniczym celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych metod radzenia sobie ze stresem zawodowym i osobistym. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili identyfikować przyczyny i objawy stresu, oceniać wpływ stresu na ich funkcjonowanie w sferze biologicznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej oraz będą potrafili stosować techniki rozluźniające, relaksacyjne i poznawcze podnoszące odporność na stres.

→ ZAMÓW

 

Psychologia koloru

Terminologia kolorów, harmonia barw, złudzenia optyczne wywołane kolorem. Rozwijanie osobowości za pomocą koloru. Rozpoznanie własnego koloru. Asocjacje kolorystyczne – skojarzenia barwne. Emocje i ich odzwierciedlenie w kolorze. Sposoby określania osobowości, jako energii danego koloru. Predyspozycje zawodowe poszczególnych typów. Funkcja koloru w naszym otoczeniu.

→ ZAMÓW

 

Zarządzanie czasem

Uczestnicy przeanalizują, w jaki sposób organizują własny czas, z jakimi problemami spotykają się w codziennej pracy. Stworzą listę najczęściej występujących trudności. Poznają również podstawowe zasady dotyczące planowania i organizacji pracy. Każdy z uczestników na bazie wiedzy i nabytych umiejętności stworzy indywidualny plan działania i własnych zobowiązań dotyczących zmiany w swoim życiu zawodowym.

→ ZAMÓW

 

Wypalenie zawodowe

Nauczyciele to najczęściej pasjonaci, którzy bardzo poświęcają się swojej pracy, przez co są narażeni na syndrom wypalenia zawodowego. Po szkoleniu każdy uczestnik będzie wiedział jak skutecznie ograniczyć stres, jak nie popaść w rutynę, jak zachować równowagę w życiu i co zrobić, by wciąż odczuwać satysfakcję z wykonywanego zawodu.

→ ZAMÓW

 

Emisja głosu

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z fizjologią oddychania, powstawaniem i higieną głosu. Nauczą się świadomego operowania głosem. Część praktyczna zajęć będzie zawierała ćwiczenia oddechowe, głosowe i relaksacyjne.

→ ZAMÓW

 

Obsługa pakietu Office dla nauczycieli

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności swobodnego korzystania z komputera i systemu operacyjnego Windows wraz z pakietem biurowym Microsoft Office składającym się z programów MS Word, MS Excel i MS PowerPoint. 

→ ZAMÓW

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 

Ruch, zabawa i piosenka w edukacji – warsztat z uwzględnieniem metody dr. Paula Dennisona

Podczas szkolenia mówimy o przekraczaniu środkowej linii łączącej lewą i prawą stronę ciała i mózgu. Zdolność do przekraczania środkowej linii ciała jest podstawą do: binokularnego wzroku, słuchania jednocześnie obydwoma uszami, a także ruchu całego ciała.

→ ZAMÓW

 

Adaptacja w przedszkolu

Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników skutecznych form adaptacji dziecka do przedszkola. Tematyka obejmuje perspektywę nauczyciela, dziecka oraz rodziców.

→ ZAMÓW

 

Drama w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Celem zajęć jest kształtowanie u uczestników praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem techniki dramy. Zostaną przedstawione sposoby przygotowania, struktura, wskazówki dla nauczyciela dramy oraz zostanie opracowany projekt zajęć dramowych.

→ ZAMÓW

 

Korektywa – twórcze zajęcia ruchowe

Podczas szkolenia poruszane będą kwestie ważności korektywy w rozwoju dzieci, przedstawione będą metody prowadzenia zajęć. Spotkanie ma charakter typowo warsztatowy.

→ ZAMÓW

 

Trudności edukacyjne i społeczne uczniów w świetle teorii Integracji Sensorycznej

Szkolenie wprowadza w diagnozę zaburzeń. Omówione zostanie stosowanie wielozmysłowej stymulacji w celu niwelowania trudność edukacyjnych i społecznych, a także metody konstruowania planu zajęć z uwzględnieniem założeń Integracji Sensorycznej w celu zwiększenia efektywności nauczania.

→ ZAMÓW

 

English is fun – nowoczesny warsztat gier i zabaw

Umiejętność planowania, przygotowania i prowadzenia zajęć z języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zastosowanie metody CLIL.

→ ZAMÓW

 

Wczesna interwencja

Na szkoleniu każdy uczestnik pozna sposoby wielospecjalistycznej diagnozy dziecka, a także możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej. Zostaną omówione procesy rozwoju widzenia, rozwoju sprawności motorycznej i manualnej, a także percepcji słuchowej i mowy.

→ ZAMÓW

 

Elementy pedagogiki zabawy i pedagogiki fascynacji (pedagogiki cyrkowej)

Podczas warsztatów uczestnicy sprawdzają granice własnych możliwości i poszerzają je, doświadczają swoim ciałem i przez materiał, ćwiczą nowe formy ruchu, uczą się jak przez zabawę wspierać kreatywność i integrować grupę.

→ ZAMÓW

 

Metoda Knill

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z metodą rozbudzenia aktywności osoby niepełnosprawnej i zachęcenia jej do działania i przejawiania własnej inicjatywy.

→ ZAMÓW

 

Propozycje technik plastycznych

Wykorzystanie artykułów spożywczych i farby na różne sposoby, nowy sposób na znaną kredę, jak powstaje coś z niczego? Inne metody w zależności od potrzeb.

→ ZAMÓW

 

Integracja polisensoryczna

Omówione będą zagadnienia związane ze specyfiką zaspokajania potrzeb psychicznych dzieci upośledzonych umysłowo, przedstawiona zostanie krótka charakterystyka wybranych metod pracy z dzieckiem – Sala Doświadczania Świata. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się ze znaczeniem słowa snoezelen, ponadto omówione zostaną urządzenia w Sali Doświadczania Świata.

→ ZAMÓW

 

Pedagogika Montessori

Dyscyplina i swoboda dzieci, sposoby uczenia się dzieci poprzez codzienne zadania i obowiązki. Rola i obowiązki nauczyciela Montessori. Wnioski wynikające z obserwacji dziecka i tworzenie planu działań.

→ ZAMÓW

 

Wykorzystanie inteligencji wielorakiej w zabawach fundamentalnych

Przedstawiona zostanie Teoria Inteligencji Wielorakich H. Gardnera, polisensoryczność oddziaływań we wspomaganiu rozwoju dziecka, neurofizjologiczne uzasadnienie ważności wczesnej edukacji, rola zabawy w rozwoju i uczeniu się dzieci.

→ ZAMÓW

WSPOMAGANIE UCZNIA

 

Działania wspomagające ucznia

Program szkolenia uwzględnia w szczególności pracę z uczniem z: ADHD, zespołem Aspergera, Autyzmem, zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami odżywiania. Dostosowany jest on do indywidualnych potrzeb placówki.

→ ZAMÓW

 

Praca z dzieckiem z zaburzeniami przetwarzania słuchowego NOWOŚĆ

Na szkoleniu dowiesz się m.in. czym są zaburzenia przetwarzania bodźców dźwiękowych, a także jakie są rodzaje terapii w zależności od rodzaju problemu dziecka. Przybliżone zostaną również metody pracy w domu, szkole i na terapii.

→ ZAMÓW

 

Bilateralna Integracja NOWOŚĆ

Na szkoleniu dowiesz się o sposobie nauczania koordynacji i współpracy obu stron ciała w działaniu. Dostaniesz odpowiedź na pytanie, czym jest bilateralna integracja, a także zapoznasz się z występującymi symptomami i diagnostyką BI. Zajęcia obejmują również praktyczne programy ćwiczeń do pracy z dziećmi.

→ ZAMÓW

 

Nadwrażliwość słuchowa NOWOŚĆ

Uczestnik na szkoleniu dowie się czym jest nadwrażliwość słuchowa, jakie są jej objawy i etiologia. Nauczy się również diagnozy i pracy z dzieckiem nadwrażliwym słuchowo.

→ ZAMÓW

 

Sześciolatek w szkole

Uczestnik szkolenia zdobędzie umiejętności w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości dziecka sześcioletniego w kontekście wszystkich jego sfer aktywności jako małego ucznia oraz wymagań zawartych w podstawie programowej.

→ ZAMÓW

 

Działania wspierające ucznia zdolnego

Podstawa prawna. Kategorie zdolności uczniów w klasie/grupie. Identyfikacja uczniów zdolnych. Modele kształcenia uczniów, przykładowe zajęcia.

→ ZAMÓW

 

Zachowania prowokacyjne i agresywne

Głównym celem szkolenia jest przeciwdziałanie zachowaniom prowokacyjnym uczniów, w tym też eksperymentowaniu przez nich z używkami, poprzez kształtowanie u nauczycieli umiejętności radzenia sobie w tego rodzaju sytuacjach. Poruszane będą kwestie zachowań, które prowokują oraz sposoby nie ulegania tym prowokacjom. Forma warsztatowa umożliwia analizę własnych doświadczeń zawodowych, stosując studium przypadków.

→ ZAMÓW

 

Życie największą wartością – sygnały myśli samobójczych

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z pierwszymi sygnałami myśli samobójczych u młodych ludzi, a także poznają przyczyny i mechanizmy powodujące akt samobójstwa. Uczestnicy poznają także skuteczne metody diagnozy jak i sposoby interwencji w sytuacjach podejrzenia myśli samobójczych u ucznia.

→ ZAMÓW

 

Zagrożenia płynące z sieci

Celem warsztatu jest rozwinięcie wiedzy na temat różnych rodzajów aktywności dzieci i młodzieży w internecie, a także rozwój umiejętności trafnego identyfikowania zagrożeń i reagowania na nie. Uzależnienia, przemoc, wykorzystywanie na tle seksualnym. 

→ ZAMÓW

 

Depresja u dzieci i młodzieży

Prezentacja wiedzy umożliwiającej rozpoznawanie symptomów depresji u dzieci i młodzieży oraz postępowanie w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń emocjonalnych u uczniów. Zachowania mieszczące się w granicach normy oraz te, które powinny budzić niepokój nauczyciela. Kształtowanie umiejętności związanych z budowaniem kontaktów z uczniami i rodzicami umożliwiających efektywną współpracę w sytuacjach trudnych.

→ ZAMÓW

 

Poprawna komunikacja w szkole

Celem szkolenia jest kształtowanie u nauczycieli praktycznych umiejętności radzenie sobie w relacjach oraz znaczenie asertywności w komunikacji. Ćwiczenia praktyczne pomogą doskonalić integrację zespołu klasowego, utrzymać dyscyplinę, współpracować z rodzicami, mediować konflikty wewnątrzklasowe, interweniować w przypadku przemocy oraz pracować indywidualnie z uczniem w sytuacjach trudnych.

→ ZAMÓW

 

Jak rozumieć treści zawarte w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

Zajęcia nastawione są na analizę treści orzeczeń i opinii poradni psychologiczno–pedagogicznych umożliwiającą nauczycielom lepsze rozumienie zawartych w nich diagnoz i zaleceń, a tym samym zapewnienia lepszych warunków kształcenia uczniom posiadającym powyższe dokumenty.

→ ZAMÓW

 

Alkoholowy Zespół FAS

Uczestnicy szkolenia uzyskają informacje na temat skutków toksycznego działania alkoholu na rozwój dziecka w okresie płodowym. Zapoznają się z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS), poznają kryteria diagnostyki zespołu, a także cechy i problemy dzieci w życiu szkolnym. Omówione zostaną metody wsparcia dziecka oraz jego rozwoju, a także miejsca, gdzie można szukać pomocy i informacji.

→ ZAMÓW

 

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Omówione zostaną podstawy prawne dotyczące programów IPET, a także proces ich tworzenia i dokonywania trafnego doboru form oraz metod kształcenia i terapii. W części warsztatowej uczestnicy pracować będą na konkretnych przykładach dostarczonych przez placówkę, w oparciu o anonimowe diagnozy wybranych uczniów.

→ ZAMÓW

 

Metody coachingowe w pracy nauczyciela

Szkolenie pokazuje, w jaki sposób pytania otwarte rewolucjonizują proces dydaktyczny i wychowawczy, zmieniając postawę ucznia, czyniąc go odkrywcą i poszukiwaczem wiedzy. Metody coachingowe są pomocnym narzędziem rozwiązywania wielu kwestii problemowych dotyczących uczniów, nauczycieli i rodziców.

→ ZAMÓW

 

Motywowanie uczniów do nauki

Specyfika wieku i jej związek z motywacją. Czynniki kształtujące wewnętrzną motywację do nauki, czyli sposoby rozbudzania ciekawości poznawczej, rola wzmocnień pozytywnych i negatywnych, informacyjna funkcja oceny, porównywanie i rywalizacja. Szkolenie poruszy również problematykę relacji uczeń – nauczyciel i współpracy z rodzicami w zakresie motywowania ucznia.

→ ZAMÓW

 

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się

Działania szkoły wobec ucznia z trudnościami w uczeniu się, konkretne propozycje z uwzględnieniem etapu edukacyjnego i specyfiki szkoły. Jak diagnozować problem i jak czytać diagnozę, opinię i zalecenia, aby opracować skuteczny indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny lub program wspierający? Jak w praktyce realizować pomoc dziecku?

→ ZAMÓW

 

Dyscyplinowanie uczniów

Techniki pracy z grupą nastawione na kształtowanie dyscypliny na lekcji, rola zasad i konsekwencje ich łamania, planowanie przebiegu lekcji, radzenie sobie z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych, śledzenie procesu grupowego – techniki socjometryczne. Indywidualna praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

→ ZAMÓW

 

Intermentoring generacyjny

Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe umiejętności komunikacji międzypokoleniowej. Jak zmienił się sposób nauczania, a także jak zmienili się uczniowie na przestrzeni lat.

→ ZAMÓW

 

Rodzice pokolenia XYZ

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak współpracować i porozumiewać się ze współczesnym rodzicem: nadopiekuńczym, roszczeniowym i wymagającym. Przekazane będą metody efektywnej współpracy z rodzicami, a także zaproponowane zostaną sposoby zaangażowania rodzica w proces edukacyjny i życie szkoły. Po szkoleniu każdy uczestnik opanuje sposoby pomocy rodzicom w rozwiązywaniu problemów z dzieckiem.

→ ZAMÓW

METODYKA NAUCZANIA

 

Atrakcyjna lekcja WF NOWOŚĆ

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Poruszane będą tematy zajęć z rekwizytami tj. gumy, piłka Body Ball, balony, materace, gazety, kredki, spadochron. Dodatkowo powiemy co zrobić, gdy sala gimnastyczna jest zajęta, a lekcję trzeba prowadzić na korytarzu. Gra w INTERKROS.

→ ZAMÓW

 

Treningi twórczości

Na treningach tworzymy klimat sprzyjający twórczości. Przeprowadzamy ćwiczenia: stymulujące myślenie twórcze, energetyzujące, relaksacyjne i utrwalające umiejętności. Dopasowujemy programy treningów do potrzeb konkretnych grup uczestników.

→ ZAMÓW

 

Ocenianie kształtujące

Zajęcia będą mówić o: tworzeniu celu lekcji, kryteriach sukcesu, dobrych pytaniach, samoocenie i ocenie koleżeńskiej. Szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników do czynnego udziału.

→ ZAMÓW

 

Skuteczne uczenie się uczniów

Czym jest uczenie się i zapamiętywanie? Jak uczyć się efektywnie, jak efektywnie nauczać? Jak wykorzystać dominujący kanał sensoryczny i dobrać techniki uczenia się? Uczenie wielozmysłowe, techniki efektywnego zapamiętywania, notowania oraz czytania. Uczestnicy poznają także skuteczne metody poprawiające koncentrację, selektywność, pojemność oraz przełączania uwagi.

→ ZAMÓW

 

Pisanie projektów edukacyjnych

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie tworzenia projektów edukacyjnych. Omówione zostaną zasady tworzenia oraz sposoby promocji projektu, a także aspekty organizacyjne jak: planowanie działań, plany roczne i kilkuletnie, zasady tworzenia budżetu zadaniowego. Przedstawione będą także metody ewaluacji i monitoringu postępów w projekcie.

→ ZAMÓW

 

Gry dydaktyczne

Nowoczesny warsztat gier, zasady ich tworzenia. Zostaną przedstawione przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem gier edukacyjnych. Uczestnicy poznają gry: rozwijające myślenie abstrakcyjnologiczne, językowe i komunikacyjne, rozwijające wzrok, słuch i koordynację.

→ ZAMÓW

 

Arteterapia

Terapia przez sztukę i jej wykorzystanie podczas zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Ćwiczenia i zabawy arteterapeutyczne przydatne w pracy z uczniami.

→ ZAMÓW

 

Komunikacja przez rysunek NOWOŚĆ

65% współczesnej populacji jest wzrokowcami. Jak do nich dotrzeć? W jaki sposób najlepiej ich uczyć? Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady i opanują technikę komunikacji przez rysunek, którą można zastosować na każdej lekcji.

→ ZAMÓW

 

Neurodydaktyka

Uczestnik na szkoleniu dowie się jak dobierać tematy lekcji, aby uaktywnić połączenia mózgowe u uczniów. Nauczy się również, jaki wpływ na motywację uczniów ma informacja zwrotna i jak wykorzystywać zapał twórczy dzieci do efektywnego działania na lekcji.

→ ZAMÓW

 

Praktyczna wiedza logopedyczna przydatna w pracy nauczyciela

Najczęściej spotykane u dzieci rodzaje wad wymowy i problemy logopedyczne oraz ich przyczyny – jak je rozpoznać, jak pomagać uczniowi z problemami logopedycznymi oraz jak prowadzić działania profilaktyczne w codziennej pracy nauczyciela. Przykłady zabaw i aktywności podczas pracy z grupą uczniów.

→ ZAMÓW

 

Praca z filmem

Propozycje zajęć z wykorzystaniem fragmentów filmów wspierających społeczny, emocjonalny i intelektualny rozwój ucznia. Warsztat dobrych praktyk nauczycielskich.

→ ZAMÓW

 

Prezentacje multimedialne w praktyce

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami pracy z oprogramowaniem służącym do kreowania prezentacji multimedialnych. Poznają podstawowe oraz bardziej zaawansowane funkcje programu PowerPoint.

→ ZAMÓW

FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

 

Koncepcja pracy szkoły

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z procesem opracowywania i upowszechniania koncepcji pracy szkoły. Dowiedzą się również, czemu służy tworzenie koncepcji, a także jak koncepcja pracy szkoły zawiera się w przepisach prawa oświatowego.

→ ZAMÓW

 

Etyka w zawodzie nauczyciela

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z niedoskonałością kodów etycznych, zwyczajów i procedur postępowania. Co to jest niezależność nauczyciela i jego odpowiedzialność w podejmowaniu decyzji pedagogicznych oraz jego autorytet moralny wobec uczniów. Nauczyciel wobec misji szkoły i wobec osobistej filozofii wychowania. Ukazany zostanie także problem naruszania psychologicznych granic.

→ ZAMÓW

 

Protokół dyplomatyczny w Placówce Oświatowej

Szkolenie pokazuje jak kreować własny wizerunek i jak wizerunek Placówki przekłada się na relacje na zewnątrz. Podczas zajęć zostanie określony szkolny savoir-vivre, zasady relacji dyrektor – nauczyciel, nauczyciel – rodzice, nauczyciel  uczeń oraz zasady układów koleżeńskich.

→ ZAMÓW

 

Innowacje pedagogiczne

Uczestnicy poznają podłoże formalno-prawne działań innowacyjnych oraz metody pomagające znaleźć inspirację do wprowadzania zmian w praktyce edukacyjnej.

→ ZAMÓW

 

Współpraca z mediami

Rola rzecznika prasowego szkoły, narzędzia przydatne w komunikacji z mediami, stałe kształtowanie wizerunku w mediach.

→ ZAMÓW

 

Promocja placówki oświatowej

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników zajęć w zakresie opracowywania programów promocyjnych. Podczas zajęć uczestnicy określają cele i zadania marketingowe, przeprowadzają diagnozowanie potrzeb oraz możliwości, a także określają czynniki decydujące o funkcjonowaniu szkoły. Nauczą się również przygotowania i poprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej przy użyciu social media, Facebooka i innych portali społecznościowych. Tworzenie treści do Internetu.

→ ZAMÓW

 

Mobbing

Szkolenie ma na celu przybliżenie informacji dotyczącej mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy. Uczestnik dowie się również o konsekwencjach prawnych i przesłankach dotyczących mobbingu. Zostaną przedstawione metody przeciwdziałania i skutki mobbingu.

→ ZAMÓW

 

Pozyskiwanie funduszy europejskich dla oświaty

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z funduszami europejskimi przydatnymi dla edukacji. Omówione zostaną zasady tworzenia i funkcjonowania zespołu projektowego, zarządzania jego cyklem, regułami partnerstwa i komunikacji. Uczestnicy poznają działania, oraz system sprawdzania rezultatów i określania grupy docelowej.

→ ZAMÓW

 

Żywienie, a prawidłowy rozwój dziecka (higiena i bezpieczeństwo zdrowotne żywności)

Nauczyciele dowiedzą się, co wpływa na zdrowy styl życia, jak dokonywać najlepszych wyborów, w jaki sposób można propagować zdrowie, w jakich programach brać udział. Zaprezentujemy rozwiązania dla placówek edukacyjnych na przykładach: „Otyłość u dzieci”, programy krajowe i programy Komisji Europejskiej promujące zdrowie w placówkach edukacyjnych.

→ ZAMÓW

 

Kurs kierowników wycieczek

Podczas szkolenia przedstawione będą podstawowe zasady organizowania wycieczek i kolonii, zakresy odpowiedzialności, a także zasady tworzenia regulaminów i dokumentacji.

→ ZAMÓW

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Warsztat skoncentrowany jest na zdobywaniu umiejętności praktycznych postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej, zapewnienia bezpieczeństwa, wykonania podstawowych czynności ratujących życie i zdrowie pokrzywdzonemu.

→ ZAMÓW

Jesteśmy przygotowani na przeprowadzenie zajęć odpowiadających Państwa oczekiwaniom.

Wieloletnie doświadczenie we współpracy z placówkami oświatowymi pozwala nam na przeprowadzenie diagnozy Państwa potrzeb i przygotowanie zajęć zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem.

 Zapraszamy do dalszej współpracy.

Centrum doskonalenia STIMULUS

Nowości

Zapraszamy do diagnozy potrzeb szkoleniowych niezbędnych do stworzenia wewnętrznego planu doskonalenia nauczycieli w Państwa placówce.

Centrum doskonalenia STIMULUS

Zadzwoń zdiagnozujemy twoje potrzeby

ADRES DO KORESPONDENCJI:
Centrum Doskonalenia STIMULUS
ul. Przasnyska 6A lok. 333
01-756 Warszawa
 

 

 

DANE DO FAKTURY:
STIMULUS - Małgorzata Pieńkowska
ul. Przasnyska 6A
01-756 Warszawa
NIP: 534-134-49-44
REGON: 012216162

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
Tel. +48 (22) 247 85 99
Kom. +48 504 291 990
biuro@centrumstimulus.pl
www.stimulus.com.pl

 


NUMER KONTA:
79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 IdeaBank